Regulamin sklepu

1. OGÓLNE WARUNKI UMOWY

1.1. Asoto.pl, POP Tabor-JC, s.r.o. z siedzibą: Staroklokotská 17, 39003 Tábor, (Nr Ident.: 25159038), zarejestrowana w Rejestrze Spółek Handlowych prowadzonym przez Sąd Regionalny w České Budějovice, Sekcja C, akta # 6787 (zwana dalej "Sprzedawcą"), niniejszym podaje do wiadomości i publikuje niniejsze Warunki Umowy (zwane dalej "WU"), które dotyczą zakupu towarów oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem swoich e-Sklepów (zwanych dalej "Stroną internetową") oraz wszelkich kwestii wynikających reklamacji dotyczących wadliwych towarów, zwrotów i/lub wymiany.

Składając zamówienie, a tym samym wyrażając zgodę na zakup towarów przez stronę internetową, nabywca akceptuje niniejsze WU, które wyraźnie określają wzajemne prawa i obowiązki obu stron (Sprzedawcy i Nabywcy) w odniesieniu do sprzedaży towarów przez Sprzedawcę, niezależnie od tego czy towary zostały zakupione ze strony internetowej, czy z któregokolwiek z punktów sprzedaży detalicznej Sprzedawcy. Wzajemne stosunki pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą są regulowane przez niniejsze WU, które są wiążące dla obu stron, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej w umowie sprzedaży, która może, w szczególnych przypadkach, stanowić inaczej. Niniejsze WU określają prawa i obowiązki Sprzedawcy wobec jego klientów (zwanych dalej "Nabywcą/ami") i stanowią integralną część umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcami, odpowiednio. W przypadku, gdy dane prawa i obowiązki stron nie są objęte zakresem i obowiązywaniem umowy sprzedaży w ramach WU, wówczas uznaje się, że regulują je odpowiednie przepisy prawne zgodne z prawem czeskim, a w szczególności zgodne z Kodeksem Cywilnym (z późniejszymi zmianami).

1.2. Składając zamówienie, Kupujący akceptuje te OP i zgadza się z procedurą reklamacyjną sprzedawcy.

1.3. Sprzedawca niniejszym dobrowolnie podaje Nabywcy następujące informacje. W konsekwencji Nabywca potwierdza, że składając zamówienie na towary, jest świadomy, że: Sprzedawcą jest Asoto.pl/POP Tabor-JC, s.r.o. (REGON 25159038) spółka z siedzibą pod adresem: Staroklokotska 17, 39003 Tabor, Republika Czeska zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Regionalny w České Budějovice, Sekcja C, akta # 6787. Sprzedawca udostępnia wszystkie istotne informacje kontaktowe, w tym swój numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail wraz z dodatkowymi informacjami kontaktowymi jak umieszczono na stronie internetowej w zakładce "Kontakt".

1.4. (a) Określenie towarów i/lub usług (zwanych dalej: "Towar/y", "Produkt/y" lub "Usługa/i"), oraz opisy odnośnych właściwości i cech produktu są dostępne na stronie internetowej dla każdego produktu i/lub dodatkowo poprzez hiperłącze, stanowiące dalszy odsyłacz do produktu (hiperłącze do strony internetowej partnera lub producenta).

(b) Cena Towarów i określenie waluty dla poszczególnych Towarów, zawierające wszystkie podatki i opłaty, są określone na stronie internetowej. Łączna cena ostateczna jest ostateczną sumą wszystkich cen i opłat związanych z zamówieniem.

(c) Akceptowane metody i opcje płatności są określone na Stronie Internetowej na etapie weryfikacji zamówienia. Wybór sposobu płatności zależy od Nabywcy; po ukończeniu transakcji metoda płatności nie może być zmieniona bez uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedawcą.

(d) Dostępne opcje dostawy Towarów będą zawsze podane na stronie internetowej; opcje dostawy zostaną określone na podstawie podanego przez Nabywcę adresu dostawy. Nabywca ma możliwość wyboru jednego z dostępnych sposobów dostawy, jednak, gdy zamówienie otrzyma status 'wysyłki', żadne dane dostawy nie mogą być zmieniane bez uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedawcą.

(e) Wyszczególnienie kosztów dostawy podane jest na stronie internetowej i obliczane na podstawie danych wysyłkowych Nabywcy i/lub z docelowego adresu dostawy. Gdy Nabywca wybiera sposób dostawy, tym samym wyraża zgodę na pokrycie opłat związanych z wyborem metody dostawy.

(f) Szczegóły odnoszące się do praw Nabywcy, wynikające z reklamacji związanych z wadliwym produktem, oraz praw Nabywcy z tytułu gwarancji (lub innych stosownych warunków, które stosuje się w celu egzekwowania tych praw), są określone w WU poniżej.

(g) Wszystkie informacje podane w zamówieniu Nabywcy, w tym dane personalne, są gromadzone i bezpiecznie przechowywane w bazie danych Sprzedawcy. Sprzedawca wykorzystuje standardową w branży technologię szyfrowania danych, by chronić wszystkie informacje poufne i dane personalne; Nabywca może w każdej chwili zażądać informacji na temat używanej przez Sprzedawcę technologii do przechowywania takich informacji. Po otrzymaniu takiego wniosku od Nabywcy, Sprzedawca dostarczy mu odpowiednie informacje w zakresie i w sposób, który nie będzie zagrażać integralności użytych środków bezpieczeństwa.

(h) Wszystkie treści cyfrowe zawarte na Stronie Internetowej są przechowywane przez Sprzedawcę i mogą być przeglądane za pomocą; (i) platform komputera osobistego oraz Mac. Niektóre treści cyfrowe mogą wymagać korzystania z oprogramowania takiego jak Microsoft Office (Word, Excel), Adobe Acrobat Reader (pliki.pdf). Treść jest zazwyczaj tworzona przy użyciu wspólnego formatu internetowego (html). Sprzedawca, zgodnie z odpowiednimi przepisami, zamieszcza informacje dla Nabywcy o wyżej wymienionych wymaganiach systemowych.

(ch) Koszty związane z korzystaniem ze strony internetowej. Użytkownik nie będzie obciążany żadnymi dodatkowymi kosztami czy opłatami, itp. związanymi z przeglądaniem strony internetowej. Nie dotyczy to kosztów i opłat związanych z przetwarzaniem zakupu produktów, usług i opłat za dostawę w przypadku składania zamówienia na stronie internetowej. Opłaty wnoszone do ISP (Dostawcy Usług Internetowych) w celu uzyskania dostępu do Internetu nie są ujęte w niniejszym dokumencie i użytkownik/Nabywca ponosi za nie wyłączną odpowiedzialność na mocy umowy między użytkownikiem/Nabywcą, a dostawcą usług internetowych (ISP).

(i) Nabywca ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Nabywca wszedł w posiadanie Towaru, procedurę odstąpienia od umowy określają dalsze punkty niniejszych WU.

(j) Nabywca ma prawo do złożenia skargi, w jakiejkolwiek formie i w jakiejkolwiek sprawie odnoszącej się do sprzedaży towarów: Sprzedawca zbada je i dołoży wszelkich starań, ale je rozpatrzeć. Nabywca może również złożyć skargę w organie nadzorczym, a mianowicie (a) Czeskiej Inspekcji Handlowej (www.coi.cz) - d/s ochrony konsumentów, (b) Biura handlowego (www.statnisprava.cz) – nadzór nad zgodnością handlu i usług, (c) Biura Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz) - ochrona danych osobowych. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w sprawie polubownego załatwienia sporów, mają prawo do skierowania sprawy do właściwego sądu.

(k) Zamówienie zostanie zapisane i przechowywane przez Sprzedawcę. Sprzedawca na życzenie Nabywcy umożliwi mu dostęp do zamówienia.

(l) Proces składania zamówienia i kolejne kroki prowadzące do zawarcia umowy oraz sama Strona internetowa są w języku polskim.

(m) Zawarcie transakcji zakupu lub umowy zakupu dochodzi poprzez zamówienie Towaru przez Stronę internetową, tj. poprzez uzupełnienie wymaganych danych w formularzu zakupu, potwierdzenie akceptacji niniejszych WU i potwierdzenie/wysłanie zamówienia przez Stronę internetową.

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Nabywca ma prawo do zakupu towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, tj. do zawarcia umowy zakupu ze Sprzedawcą na zakup towarów (zwanej dalej "Umową").

2.2. Umowa pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą zostanie sfinalizowana poprzez dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji dotyczących specyfikacji Towarów (opisy towarów, rozmiar, kolor, itp.), wybranie metody płatności i dostawy oraz wszelkich innych niezbędnych informacji wymaganych na formularzu zakupu, w celu złożenia zamówienia. Nabywca jest zobowiązany i uprawniony do sprawdzenia wypełnionego formularza przed ostatecznym potwierdzeniem i złożeniem zamówienia oraz - w stosownych przypadkach, do skorygowania wszelkich informacji. Po potwierdzeniu i złożeniu zamówienia podane informacje nie mogą być zmieniane; Zamówienie i Umowa są wiążące i nie mogą być anulowane, z wyjątkiem przewidzianym w punkcie poniżej.

2.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Nabywca nie otrzyma odpowiednich informacji wysłanych drogą elektroniczną, a nawet zamówionych towarów, jeśli zostały one dostarczone na adres podany przez Nabywcę (i/lub gdy osoba trzecia była uprawniona do przyjęcia dostawy i otrzymania korespondencji i/lub gdy Towary zostały przyjęte lub odrzucone przez tę osobę). Sprzedawca nie jest w stanie ani nie jest zobowiązany do identyfikacji i sprawdzania prawdziwości informacji podanych na formularzu zakupu na stronie internetowej przez Nabywcę przy składaniu zamówienia. Wyłącznie Nabywca odpowiada za poprawność podanych informacji.

2.4. Sprzedawca jest uprawniony do używania plików cookie lub innych środków cyfrowych do wspomagania automatycznego wypełnienia formularza zakupu w celu złożenia zamówienia.

2.5. Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą zawierana jest przez Nabywcę w momencie złożenia zamówienia (poprzez zamieszczenie na formularzu zakupu, wszystkich niezbędnych informacji) i potwierdzenia tego zamówienia. Następnie Sprzedawca wyśle nabywcy potwierdzenie otrzymania zamówienia e-mailem. O ile Nabywca i Sprzedawca nie uzgodnili inaczej, przedmiotem Umowy jest wyłącznie Towar podany w zamówieniu/Umowie.

2.6. Zgodnie z niniejszą umową, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Nabywcy Towar bez wad: Zgodny ze specyfikacją podaną na zamówieniu/w Umowie zgodny ze wszystkimi normami, zasadami i przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej wraz ze świadectwem gwarancji, z rachunkiem (fakturą) w formie papierowej i włożonym do przesyłki z dostarczanym Towarem.

2.7. Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Towary mogą nieznacznie różnić się od zdjęcia zamieszczonego na stronie internetowej (w szczególności z powodu innego odbioru kolorów barw, itp.), a różnica ta nie może być uznawana za wadę. Nabywca ma prawo do rozwiązania zawartej już Umowy (anulowania zamówienia lub jego zmiany), jeżeli nie później niż w ciągu 2 godzin od zawarcia Umowy (potwierdzenia złożenia zamówienia) lub do momentu doręczenia zamówienia na linię pakującą powiadomi o tym Sprzedawcę za pomocą formularza kontaktowego dostępnego.

3. ADRES DOSTAWY

3.1 Adres dostawy to miejsce określone przez Nabywcę w zamówieniu/w Umowie. Sprzedawca realizuje dostawy do wszystkich adresów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca może według własnego uznania zezwolić na dostawy towarów do innych krajów lub je ograniczyć. Towary są wysyłane z magazynu Sprzedawcy. Adres magazynu: Staroklokotska 17, Tabor, 39003, Republika Czeska.

3.2 Prawo własności towarów przechodzi ze Sprzedawcy na Nabywcę poprzez dostawę towarów na adres podany przez Nabywcę (niezależnie od ostatecznego odbiorcy Towarów). W przypadku, gdy Nabywca uzgodni i zatwierdzi dostawę swoich Towarów do osoby trzeciej (Umowa na rzecz osoby trzeciej), uprawniona osoba trzecia nabywa prawo własności do towarów poprzez przyjęcie przesyłki (i staje się Nabywcą ze wszystkimi prawami i obowiązkami Nabywcy). W przypadku, gdy osoba trzecia odmówi przyjęcia w posiadanie towarów, Nabywca, który pierwotnie złożył zamówienie, ponownie nabywa prawa własności do towarów, a umowa i logistyka w zakresie spełniania obowiązku dostawy będzie nadal trwała pomiędzy Nabywcą i Sprzedawcą. Jeżeli Nabywca sprzedaje towary na rzecz osoby trzeciej, osoba trzecia nie może zakładać że posiada jakiekolwiek prawa ponad te należące do Sprzedawcy. Nabywca jest zobowiązany do dokładnej kontroli i sprawdzenia dostarczonego Towaru. W przypadku, gdy Nabywca znajdzie wadliwy produkt lub w jakikolwiek sposób sprzeczny ze złożonym zamówieniem/Umową, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Sprzedawcę, jak określono poniżej w celu reklamacji z tytułu dostarczenia wadliwych towarów.

4. CENA

4.1. Cena Towaru podana na Stronie internetowej jest obowiązująca w chwili złożenia zamówienia/zawarcia Umowy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Towarów przed zawarciem Umowy (jak w przypadku wprowadzania danych i błędów dokonanych przy wpisywaniu ceny Towaru), w przypadku gdy: (a) Towar jest sprzedany w cenie będącej ceną niewłaściwą ze względu na błędy w pisowni, jeśli błąd przy wpisywaniu był oczywisty, lub (b) jeżeli błąd w pisowni nie jest oczywisty, zakup może zostać uznany za nieważny), lub w przypadku znacznych wahań kursów walutowych, znacznego wzrostu kosztów lub znaczących zmian w umowach dostawczych producenta, lub innych dostawców towarów w dowolnym momencie - ale przed sfinalizowaniem zakupu – i potwierdzeniem zamówienia.

4.2. Cena zakupu jest uważana za zapłaconą (uwzględniając metodę płatności wybraną przez Nabywcę) po zanotowaniu wpływu pełnej ceny zakupu Towarów na konto Sprzedawcy.

4.3. Cena nabycia określona na stronie internetowej i potwierdzona na zamówieniu i w Umowie jest ostateczną ceną zakupu zamówionego Towaru (cena za (i) dostarczenie i (ii) metoda płatności jest określona oddzielnie), obejmującą wszystkie podatki (zwłaszcza VAT), opłaty, itp., chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na Stronie internetowej i na zamówieniu/w Umowie (cena za specjalne opakowanie, itp.).

4.4. Sprzedawca nie ma obowiązku, lecz ma prawo dostarczyć Nabywcy fakturę lub inne dokumenty odnoszące się do ceny nabycia (i zapłaty). Umowa pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą jest dowodem potwierdzającym cenę i obowiązek zapłaty uzgodnionej ceny.

4.5. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu, w tym również ceny za wybrany sposób dostawy.

5. METODA PŁATNOŚCI

5.1. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny za Towary, czyli ceny zakupu, oraz ceny za dostawę i opłaty za wybraną metodę płatności (lub innej uzgodnionej wcześniej ceny), przy użyciu metody płatności oferowanej przez Sprzedawcę (i wybranej przez Nabywcę), tj.: (a) płatność on-line za pośrednictwem systemu płatności używanego przez Sprzedawcę - patrz informacje na temat płatności kartą; (b) płatność gotówką przy odbiorze przesyłki - za dopłatą 8,99 zł; (c) płatność on-line za pośrednictwem systemu PAYU.

5.2. Metoda płatności wybrana przez Nabywcę może podlegać opłacie jaka podana jest na stronie internetowej wraz z zapłatą ceny zakupu Towarów.

5.3. W odniesieniu do możliwych zmian w opłatach za metodę płatności, ceny te nie są określone ani aktualizowane w niniejszych WU, ale zawsze znajdują się na Stronie internetowej.

6. WARUNKI DOSTAWY

6.1. Sprzedawca wysyła zamówiony Towar w terminie określonym na Stronie internetowej.

6.2. Towary są dostarczane metodą dostawy wybraną przez Nabywcę. Towary są następnie przekazywane do wybranego przewoźnika (firmy przewozowej) w celu ich dostarczenia z zachowaniem terminu wysyłki podanego na stronie internetowej. Całkowity czas dostawy Towarów zależy od wybranej metody dostawy i firmy przewozowej. Czas dostawy poszczególnych przewoźników/firm przewozowych jest podany na stronie internetowej, lub na stronach internetowych przewoźników.

6.3. Termin wysyłki Towarów jest liczony od momentu przyjęcia zapłaty za zamówienie.

6.4. Termin wysyłki Towarów może być przesunięty, gdy opóźnienie jest spowodowane przez nieprzewidywalne okoliczności i/lub okoliczności niezależne od Sprzedawcy.

6.5. Jeżeli Sprzedawca nie jest w stanie wysłać Towaru w określonym terminie, musi powiadomić o tym Nabywcę bez zbędnej zwłoki. Jednakże, jeśli w ciągu 2 dni, którakolwiek ze stron nie zgodzi się na opóźnienie terminu wysyłki Towaru lub zawarcie innego porozumienia, Umowa zostaje uznana za nieważną, a żadna ze stron nie będzie uprawniona do otrzymania jakiegokolwiek odszkodowania.

7. KOSZTY DOSTAWY

7.1. Oprócz obowiązku zapłaty ceny Towaru, Nabywca zobowiązany jest wobec Sprzedawcy do zapłaty kosztów dostawy Towaru zależnej od metody dostawy wybranej przez Nabywcę na Stronie internetowej.

7.2. Koszty dostawy są różne i zależą od metody dostawy oferowanej przez Sprzedawcę, oraz wybranej przez Nabywcę i zawierają wszystkie należne koszty i podatki (w szczególności VAT).

7.3 Aktualne koszty dostawy są podane na Stronie internetowej przy każdym sposobie dostawy. Ze względu na możliwe zmiany kosztów dostawy (uzależnione od przewoźników), ceny te nie są określone ani aktualizowane w niniejszych WU, ale są zawsze podane na Stronie internetowej.

8. REKLAMACJE ,ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, GWARANCJE

[Prawa Nabywcy z tytułu wad]

8.1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Nabywcy za wady Towarów stwierdzone w momencie dostawy. W szczególności, Sprzedawca gwarantuje Nabywcy, że w momencie dostawy Towary: (I) zostaną dostarczone w uzgodnionym stanie/jakości, lub (jeżeli jakość nie jest uzgodniona) w takiej jakości, jaką zapewnia Sprzedawca lub producent, lub w jakości, której Nabywca może oczekiwać ze względu na charakter produktu. (II) nadają się do celów określonych przez Sprzedawcę lub do standardowych celów dla tego rodzaju produktu. (III) są dobrej jakości, zgodnie z oczekiwaniami Nabywcy przy zakupie przedmiotów reklamowanych na stronie internetowej. (IV) są w odpowiedniej ilości, w odpowiednich wymiarach i wadze, oraz. (V) spełniają wszystkie wymagania prawne.

8.2. W przypadku, gdy wady Towarów są widoczne i/lub pojawią się w ciągu następnych sześciu miesięcy od daty dostawy, przyjmuje się, że Towary były już uszkodzone w czasie ich dostawy.

8.3. Sprzedawca udziela Nabywcy 24 miesięcznej gwarancji na Towary (chyba że zaznaczono inaczej) od daty ich dostawy.

8.4. Nie wlicza się do okresu gwarancyjnego czasu, kiedy to Nabywca wystosuje skargę odnośnie wadliwego towaru, aż do czasu gdy Nabywca ma prawo do otrzymania towaru z powrotem, po zakończeniu procedury gwarancyjnej. Jeżeli Towary zostały wymienione w wyniku reklamacji z tytułu wad produktu, okres gwarancji rozpoczyna się na nowo od daty dostarczenia Nabywcy wymienionych Towarów. To samo dotyczy części Towarów w przypadku wymiany części. Okresu gwarancji nie należy mylić z trwałością towaru (okresem użytkowania/przydatności do użytku) Towarów, czyli czasem, w którym, pod warunkiem prawidłowego użytkowania i konserwacji, Towary mogą przetrwać i utrzymać swą jakość.

8.5. Na wniosek Nabywcy, Sprzedawca potwierdzi na piśmie w jakim zakresie i na jak długo przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wady stwierdzone w sprzedanych Towarach. Potwierdzenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres, dane identyfikacyjne i/lub wszelkie informacje niezbędne do ustalenia tożsamości Sprzedawcy. Na życzenie, Sprzedawca wyjaśni treść, zakres, terminy i czas trwania odpowiedzialności za wady i sposób, a jaki Nabywca może dochodzić swoich praw w wypadku wystąpienia wad produktu. Sprzedawca określi również, jakie prawa Nabywcy nie zostaną naruszone z powodu reklamacji z tytułu wad. Jeśli zakupiony produkt nie wymaga inaczej, zaświadczenie zawierające wyżej wymienione informacje zastępuje dowód zakupionych towarów.

8.6. Jeżeli dostarczone Towary nie są odpowiedniej jakości, tj. mają jakikolwiek defekt, Nabywca może zażądać: (i) dostawy nowego produktu – wolnego od wszelkich wad (jeśli to roszczenie nie jest nieodpowiednie w sensie rodzaju wady, zwłaszcza jeśli wada może być usunięta lub naprawiona bez zbędnej zwłoki, lub jeśli jest to drobna wada, która nie wyklucza korzystania z produktu); (ii) jeżeli wada dotyczy tylko części produktu, Nabywca może zażądać wymiany tego elementu; (iii) jeżeli reklamacje określone w punktach (i) i/lub (ii) powyżej nie odpowiadają rodzajowi lub zakresowi wady (zwłaszcza jeśli wada może być usunięta lub naprawiona bez zbędnej zwłoki), wówczas Nabywca ma prawo żądać naprawy usterki bez opłaty; (iv) jeśli rozpatrzenie reklamacji zgodnie z poprzednimi punktami nie jest możliwe lub jeśli wada oznacza zasadnicze naruszenie Umowy, wówczas Nabywca ma prawo do rozwiązania Umowy.

8.7. W przypadku usuwalnej wady, ale gdy Nabywca nie ma możliwości właściwego używania Towaru ze względu na powtarzającą się usterkę i/lub większą liczbę usterek, Nabywca może zażądać dostarczenia nowego produktu i/lub wymiany wadliwych części. W takim przypadku Nabywca ma również prawo do rozwiązania Umowy.

8.8. Nabywca nie jest uprawniony do reklamacji wad produktu, jeżeli wiedział on w momencie zakupu, że Towary są wadliwe, lub jeśli sam spowodował wadę. W chwili odbioru towaru kupujący jest zobowiązany dokładnie sprawdzić: (I)stan przesyłki na podstawie listu przewozowego, przede wszystkim liczbę paczek oraz stan ich opakowania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek szkód, należy je spisać na liście przewozowym potwierdzającym odbiór przesyłki. (II) kompletność towarów oraz ich stan na podstawie dowodu dostawy, faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup.

8.9. W przypadku produktów wadliwych sprzedawanych jako używane, lub za niższą cenę, Nabywca ma prawo do otrzymania odpowiedniej zniżki, zamiast dostarczenia nowego Towaru.

8.10. Jeżeli Nabywca reklamuje wadliwy Towar (reklamacja), Sprzedawca potwierdzi Nabywcy na piśmie przyjęcie reklamacji, a także naprawę Towarów oraz czas trwania naprawy.

8.11. Nabywca jest zobowiązany powiadomić Sprzedawcę o wadzie produktu bez zbędnej zwłoki zaraz po wykryciu wady. Sprzedawca nie jest zobowiązany do pokrywania kosztów wad powstałych w wyniku używania wadliwego produktu po wykryciu tej wady. Wraz z powiadomieniem o wadzie, Nabywca musi poinformować sprzedawcę o szczegółach wady i wystąpić z odpowiednim żądaniem co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji; rozstrzygniecie reklamacji nie podlega zmianie, chyba że zostało to uzgodnione ze Sprzedawcą inaczej.

8.12. Zwrot towaru przez Klienta na jego koszt. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli Klient zwracając towar wyśle ​​przesyłkę na inny adres niż podany na naszej stronie internetowej lub jeżeli zamówiony przez Klienta przewoźnik zaginie przesyłkę.

8.13 Nabywca zobowiązany jest do udowodnienia, że wadliwe Towary zostały zakupione od Sprzedawcy i że wadę stwierdzono/zareklamowano w odpowiednim czasie. Bez potwierdzenia tych faktów, Sprzedawca nie jest zobowiązany do uznania reklamacji.

8.14. W celu właściwej oceny wad i ich rozpatrzenia, Nabywca zobowiązany jest dostarczyć Towar tak, aby Sprzedawca mógł ocenić i rozpatrzyć reklamację. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia Towarów z tytułu reklamacji: (i) gdy ocena i rozpatrzenie reklamacji jest niemożliwe, i/lub (ii) w przypadku, gdy towary nie są czyste, suche, itd., zgodnie z ogólnymi wymaganiami higienicznymi i/lub w dobrym stanie, jakiego można oczekiwać od Towaru.

8.15. Sprzedawca lub osoba przez niego upoważniona podejmuje decyzję w sprawie reklamacji z tytułu wady niezwłocznie po doręczeniu zawiadomienia i Towarów do sprawdzenia; w skomplikowanych przypadkach – w ciągu trzech dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu wymaganego do fachowej oceny wady, jeśli jest to konieczne. Reklamacje z tytułu wad, w tym rozpatrzenie reklamacji, musi nastąpić bez zbędnej zwłoki najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia wniesienia reklamacji, chyba że Sprzedawca i Nabywca ustalą dłuższy okres.

8.16. Sprzedawca poinformuje Nabywcę o rozpatrzeniu reklamacji przez e-mail lub SMS.

8.17. Sprzedawca przedstawi Nabywcy potwierdzenie reklamacji z tytułu wad, zawierające czas powiadomienia/reklamacji, treść reklamacji, rodzaj wymaganego rozstrzygnięcia reklamacji danej wady, a także szczegóły dotyczące naprawy i czasu jej trwania oraz pisemne uzasadnienie w przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uznana.

8.18 Jeśli towar został wysłany firmą transportową, po przetworzeniu zostanie automatycznie wysłany na adres kupującego.

8.19. W przypadku uzasadnionej reklamacji z tytułu wady, Nabywca ma również prawo do odszkodowania z tytułu kosztów poniesionych na reklamowanie wadliwego Towaru, w szczególności standardowych kosztów przesyłki Towaru do Sprzedawcy.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY BEZ PODANIA POWODU

9.1. Nabywca ma prawo bez podania przyczyny rozwiązać Umowę zawartą za pośrednictwem Strony internetowej (drogą komunikacji zdalnej) w niżej wymienionych okolicznościach.

9.2. Nabywca ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wejścia Nabywcy w posiadanie Towaru (ostatniej z przesyłek z zamówionymi Towarami).

Formularz można wydrukować na stronie asoto.pl ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.3. Nabywca musi dostarczyć Sprzedawcy pisemne zawiadomienie o odstąpieniu od Umowy wraz ze zwracanym Towarem: (i) na adres: Przesyłkownia.pl /91262741/ Mostowa 4, 43–400 Cieszyn (ii) za pomocą formularza na Stronie internetowej, (odstąpienie od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dostawy).

9.4. Termin 14 dni na rozwiązanie Umowy jest zachowany, jeżeli wypowiedzenie zostanie nadane do Sprzedawcy najpóźniej przed upływem okresu 14 dni kalendarzowych.

9.5. W przypadku rozwiązania Umowy bez podania przyczyny, Nabywca musi wysłać lub przekazać towar Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wypowiedzenia Umowy. Aby ułatwić proces zwrotu towaru, Nabywca zostanie poproszony o włożenie wydrukowanego wypowiedzenia wraz z paragonem zakupu/fakturą do opakowania z zwracanym Towarem. Sprzedawca może zażądać dowodu na pochodzenie towarów, a Nabywca musi spełnić ten wymóg. Nabywca musi zwrócić towar do Sprzedawcy na adres: Przesyłkownia.pl /91262741/ Mostowa 4, 43–400 Cieszyn. Towar należy wysłać jako zwykłą przesyłkę. Przesyłki za pobraniem nie zostaną przyjęte przez Sprzedawcę. Po otrzymaniu zwróconego Towaru, Sprzedawca wyśle Nabywcy (e-mail) z potwierdzeniem otrzymania zwróconego Towaru.

9.6. Koszty zwrotu: Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

9.7. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki zwróci Nabywcy całą kwotę zakupu, w tym koszt dostawy, jaką otrzymał od Nabywcy na podstawie Umowy, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wypowiedzenia Umowy, stosując tę samą metodę, jaką Nabywca użył do zapłaty, chyba że obie strony postanowią inaczej. Sprzedawca może dokonać zwrotu środków na rzecz Nabywcy z wykorzystaniem innej metody płatności tylko za zgodą Nabywcy, oraz jeśli metoda ta jest wolna od dodatkowych kosztów dla Nabywcy. Jeżeli Nabywca wybrał metodę dostawy Towarów od Sprzedawcy (w zamówieniu na Towary), inną niż metoda najtańsza, Sprzedawca zwróci Nabywcy tylko koszt najtańszego sposobu dostawy tych Towarów.

9.8 Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli spełnia jeden z poniższych warunków:

I) buty nie posiadają oryginalnego pudełka

II) towary są bez oryginalnych etykiet, metek

III) towar jest prany w pralce

IV) towary są brudne, mokre lub śmierdzące

V) część towaru lub akcesoriów jest uszkodzona lub jej brakuje

VI) bielizny, strojów kąpielowych i skarpet nie można zwrócić ani wymienić ze względów higienicznych

VII) towary nie są zdolne do odsprzedaży

9.9 Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu ceny zakupu i odnośnych kosztów Nabywcy, przed dostarczeniem Towarów z powrotem do Sprzedawcy, lub też na podstawie dowodów, że towary zostały wysłane z powrotem do Sprzedawcy.

9.10 Nabywca ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za jakąkolwiek dewaluację wartości/ceny Towarów, spowodowaną użyciem towarów w jakikolwiek inny sposób niż ich przetestowanie w pomieszczeniu (w gospodarstwie domowym), aby sprawdzić zgodność rodzaju i cech Towarów z ich określonym przeznaczeniem, w tym ich funkcjonalność (określane dalej jako "Rekompensata"). W tym przypadku, Sprzedawca może zwrócić Nabywcy koszt Towaru, ale pomniejszony.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Sprzedawca gromadzi i przetwarza dane osobowe Nabywcy udostępnione przy zakupie Towarów, a Nabywca wyraża zgodę na przetwarzanie i gromadzenie jego danych osobowych przez Sprzedawcę, z przeznaczeniem do dalszego wykorzystywania danych w poniżej podanych celach. Sprzedawca będzie przetwarzał wszystkie udostępnione dane osobowe Nabywcy, w tym głównie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.

10.2. Powyższe dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania Umowy, identyfikacji stron Umowy, a także w celu zarejestrowania Umowy i jej ewentualnego wykonania w przyszłości oraz w celu ochrony praw i obowiązków stron. Wspomniane dane osobowe będą przetwarzane w powyższym celu przez okres obowiązywania Umowy, a następnie przez okres 10 lat od momentu wygaśnięcia Umowy, o ile inne przepisy nie wymagają dłuższego przechowywania dokumentacji.

10.3. Adres e-mail i numer telefonu zostaną dodatkowo zapisane w bazie danych w celu wysyłania informacji handlowych („Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych“), jeżeli Nabywca wyrazi na to zgodę przy składaniu zamówienia, zaznaczając odpowiednie pole potwierdzające akceptację warunków lub nie zaznaczając pola oznaczającego brak zgody, a to przez okres 3 lat od momentu zawarcia ostatniej Umowy, o ile Nabywca nie przedłuży tego okresu. Zgodę na otrzymywanie informacji handlowych można w dowolnym momencie odwołać, a dane osobowe zostaną z bazy usunięte. Można to zrobić na przykład przez wysłanie listu, wysłanie wiadomości elektronicznej na adres info@asoto.pl, kliknięcie linka zamieszczonego w informacji handlowej lub w inny odpowiedni sposób. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oznacza głównie zgodę na: (I) otrzymywanie wiadomości handlowych (II) otrzymywanie spersonalizowanych ofert handlowych (III) otrzymywanie informacji o konkursach (IV) otrzymywanie zapytań dotyczących satysfakcji ze świadczonych usług i próśb o wystawienie opinii na temat Sprzedawcy, zakupów lub Towarów (V) otrzymywanie innych informacji, zapytań lub próśb wiążących się z poprawą lub kontrolą świadczonych usług lub sprzedaży towarów i badaniem opinii kupującego jako klienta – zawsze w odniesieniu do Towarów / usług Sprzedawcy.

10.4. Sprzedawca zawsze będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem.

10.5. Sprzedawca dołoży wszelkich racjonalnych starań i środków w celu ochrony danych osobowych, i tego samego będzie wymagał od wszystkich osób trzecich, które przetwarzają dane osobowe dla Sprzedawcy.

10.6. W przypadku, gdy Nabywca będzie miał jakieś pytania, uwagi lub wątpliwości dotyczące przetwarzania jego danych osobowych, ma on prawo skontaktować się ze Sprzedawcą w dowolnym momencie /Inspektor Ochrony Danych: David Tesar, e-mail: nfo@asoto.pl/

10.7. W szczególności kupujący może zwrócić się do Sprzedawcy, jeśli nie życzy sobie, aby w przyszłości kontaktowano się z nim za pośrednictwem informacji handlowych.

10.8. W ramach ochrony danych osobowych Nabywca ma prawo do: żądania od Sprzedającego informacji na temat tego, które dane osobowe Nabywcy przetwarza, wglądu do zgromadzonych danych, ich uaktualniania lub zmiany, a w razie potrzeby do ograniczenia ich przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych – z wyjątkiem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z punktem 13.1 niniejszych WU, przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu, żądania wydania kopii przetwarzanych danych osobowych, wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, złożenia skargi w czeskim Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (Úřad pro ochranu osobních údajů), ochrony prawnej w przypadku przypuszczenia, że prawa Nabywcy zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnego z obowiązującym prawem. Sprzedawca niniejszym informuje Nabywcę, że organem ochrony danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą Pplk. Sochora 27, Praga 7, 17000, Republika Czeska (www.uoou.cz)

10.9. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem wyznaczonego podmiotu przetwarzającego, a Nabywca przyjmuje do wiadomości, że wyznaczony w ten sposób podmiot nie podlega już dalszej zgodzie.

10.10. Aby zakupy były dla Ciebie jak najbardziej komfortowe, używamy plików cookies. Dzięki nim możemy ulepszyć nasz sklep internetowy i polecić Ci odpowiedni sprzęt sportowy. Jak to działa? Ciasteczka to krótkie informacje, pliki wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie). Ciasteczka rozpoznają specyficzne informacje z wcześniejszych odwiedzin witryny internetowej z konkretnego urządzenia. Informacje mogą zawierać np. adres IP komputera, datę i czas wizyty, stronę, z której wszedł użytkownik, strony oglądanych produktów, typ wyszukiwarki itd. Czy wiedziałeś, że... "Cookies" oznacza po angielsku "ciasteczko". Nazwa pliku wywodzi się od anglosaskiego zwyczaju częstowania gości ciastkiem, który wprowadza dobrą atmosferę. Nazwę i sposób działania plików cookies opracował w 1994 roku Lou Montulli odpowiedzialny również za gify. Dlaczego używamy ciasteczek? Nasza firma stara się wykorzystać uzyskane pliki i informacje w celu ulepszenia usług, które zapewnia. Stosowanie cookies umożliwia optymalizowanie stron internetowych tak, aby korzystanie z nich było łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość lepiej dopasowana do Twoich oczekiwań. Czy moje dane osobowe są bezpieczne? Tak. Używając ciasteczek, nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji w nich przechowywanych. Te pliki nie identyfikują Cię personalnie. Wszystkie dane są zbierane i przetwarzane anonimowo. Jakie ciasteczka wykorzystujemy? Zazwyczaj i zawsze w odniesieniu do aktualnego rozwoju konkretnych technologii informatycznych wykorzystujemy następujące typy plików cookies: niezbędne pliki cookies umożliwiają korzystanie z naszej strony internetowej i wyświetlanie konkretnych funkcji. Cookies pomagają np. przechowywać towary wrzucone przez Ciebie do zakupowego koszyka podczas wszystkich kroków przy składaniu zamówienia; funkcjonalne pliki cookies zapewniają przyjemniejsze doświadczenia z zakupów. Pliki te pomagają zapamiętać koszyk, oraz stworzyć listę życzeń itd., umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień; wydajnościowe pliki cookies pomagają nam zrozumieć zachowania klienta podczas dokonywania zakupów w celu dostosowania zawartości stron internetowych oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych tak, aby zakupy były jak najłatwiejsze i najprzyjemniejsze; interakcyjne pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby umożliwić Ci wyrażenie swojej opinii odnośnie do produktów znajdujących się w naszej ofercie oraz naszej strony internetowej itd. Ciasteczka pozwolą Ci skomentować naszą ofertę na łamach mediów społecznościowych, wyrazić swoje zdanie o konkretnym towarze, czy porozmawiać z pracownikami naszego serwisu. Możesz również dzięki tym plikom poradzić naszym innym (potencjalnym) klientom poprzez ocenę lub zrecenzowanie oferowanych przez nas towarów; reklamowe pliki cookies, umożliwiają dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań. Czy mogę usunąć pliki cookies? Możesz w każdej chwili usunąć pliki albo zmienić ustawienia cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. Opisy, w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, znajdują się na stronach: Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Safari Opera

12. Ochrona klienta

11. 1. W wyniku nowelizacji ustawy nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów każdemu konsumentowi przysługuje od 1 lutego 2016 r. Prawo do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wynikających z umowy kupna lub umowy o świadczenie usług świadczenie usług. -ODR (Rozwiązywanie sporów online).

11. 2. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany. 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

(a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

(b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

(c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

11.3. W zdecydowanej większości przypadków tym organem kontrolnym jest Czeska Inspekcja Handlowa, Departament Rozliczeń Pozasądowych, Štěpánská 15, 12000 Praga 2,  www.adr.coi.cz

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Warunki umowy obowiązują od daty określonej w WU zamieszczonych przez Sprzedawcę na stronie internetowej od dnia złożenia zamówienia, chyba że strony postanowią inaczej w formie pisemnej.

12.2. Wysyłając zamówienie elektroniczne, Kupujący bez zastrzeżeń akceptuje wszystkie postanowienia PO wraz ze zmianami w dniu wysłania zamówienia, a także w dniu wysłania zamówienia obowiązującą kwotę zamówionego towaru (w tym koszty wysyłki i wysyłki) podaną w cennik na stronie internetowej sprzedawcy, chyba że w konkretnym przypadku uzgodniono inaczej na piśmie.

12.3. Kupujący jest nieodwołalnie związany przesłanym zamówieniem (projektem umowy kupna-sprzedaży) przez okres ustalony na dostawę towaru. Warunki handlowe obowiązują od 1 czerwca 2018 r

Hledat: ""

0 szt.
Koszyk: 0,00
0 szt.
Oblíbené
  •  
  • Kontakt
  •